Des del màster d'enginyeria d'edificació al doctorat de teoria i història de l'arquitectura

Els estudiants que optin per aquest itinerari, de manera general, hauran d’haver cursat l’assignatura optativa Història documentació per a la rehabilitació de l’arquitectura catalana contemporània dins de l’ampliació de competències en recerca i hauran d’haver realitzat el PFG a la Secció d’història de la construcció.

Formació postgrau:

1. Cursar les assignatures corresponents al primer quadrimestre del Màster d’enginyeria d’edificació (30 crèdits)
2. Demanar, i obtenir, a la direcció de l'EPSEB i a la del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació l'accés a l'itinerari des del Màster d'enginyeria d'edificació al Doctorat de teoria i història de l'arquitectura.
3. Cursar 10 crèdits ECTS al Màster d'enginyeria d'edificació entre les optatives pròpies de l'especialitat de tecnologia.
4. Cursar l'assignatura Enginyeria en l'arquitectura dels segles XX i XXI al Màster d'enginyeria d'edificació
5. Cursar 30 crèdits ECTS al MBArch: Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona. Especialització en Teoria, Història i Cultura d'acord amb les instruccions del tutor.
6. Finalment realitzar la tesina Màster d’enginyeria de l'edificació (30 crèdits ETCS) a partir dels criteris establerts per les direccions d'un i altre màster. La qualificació mínima de la tesina, per accedir al doctorat, és de 7.