Arquitectura, construcció i ciutat en la història d'Occident

Curs obligatori dels estudis de grau en Arquitectura Tècnica i Edificació de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Durada: un quadrimestre (60 hores lectives, 6 crèdits ECTS). Edició al quadrimestre de primavera i al de tardor.

Aquest curs d’introducció vol integrar, seguint un fil conductor cronològic, l’estudi de l’arquitectura, la construcció i la ciutat, a partir de les obres més significatives. A més, atès el caràcter fonamentalment tecnològic de la formació dels estudiants d’Enginyeria d’Edificació, caldrà comprovar, en cada moment i en cada indret, el diàleg que es produeix entre el procés i els mitjans per a la materialització de l’obra, i el resultat final obtingut.

Com que es tracta d’un programa molt ampli, l’objectiu del curs és proporcionar als estudiants una estructura –un canemàs podríem dir– que permeti després, fins i tot més enllà de l’etapa universitària, anar-hi afegint nous conceptes que enriqueixin els seus coneixements; traçar ara unes línies mestres que configurin uns espais delimitats i uns conceptes entenedors que siguin una referència per a un enriquiment posterior en el camp de l’arquitectura i de la ciutat, de la seva tècnica i, especialment, de la historia i de la cultura que han fonamentat el nostre present.

 

Programa:

El món antic

1. Grècia en el món antic; 2. Cultura grega i arquitectura d’occident; 3. Arquitectura i ciutat en la Grècia clàssica; 4. La construcció del temple grec; 5. Arquitectura i ciutat en el món hel·lenístic; 6. Territori i ciutat al món romà; 7. L’arquitectura romana; 8. Materials i tècniques en l’arquitectura de l’Imperi; 9. Arquitectura i construcció romana cristiana; 10. Ciutat, arquitectura i construcció en temps de Justinià.

El món medieval

11. El món medieval: història i cultura; 12. L’Islam: la ciutat i l’arquitectura; 13. Arquitectura i construcció a Al-Andalus; 14. La ciutat i la casa al l’Occident medieval; 15. Formació de l’arquitectura romànica; 16. Romànic madur: el centre de França; 17. Arquitectura romànica al sud i al nord d’Europa; 18. Arquitectura gòtica a l’Île de France; 19. Altres focus de l’arquitectura gòtica; 20. Arquitectura gòtica i tardogòtica al nord i al sud.

El món modern

21. El món modern: història i cultura; 22. L’arquitectura del primer renaixement; 23. L’arquitectura del renaixement a Roma; 24. De gòtic a renaixement: Venècia i Nàpols; 25. Expansió de les idees del renaixement a Europa; 26. Roma, laboratori de l’arquitectura barroca; 27. Barroc classicista a França i Anglaterra; 28. Ciutat i arquitectura barroques a l’Europa central; 29. Arquitectura barroca espanyola; 30. Ciutat i arquitectura a Amèrica en el món modern.

El món contemporani (segle XIX)

31. El món contemporani, història i cultura; 32. Inici de la contemporaneïtat i arquitectura neoclàssica; 33. Inici de la contemporaneïtat i renovació de la tècnica; 34. Manufactura, indústria i ciutat; 35. Transformació urbana de Barcelona; 36. Arquitectura del segle XIX, del neoclassicisme a l’eclecticisme; 37. Tècnica i art en l’arquitectura del segle XIX; 38. El maó, la volta i l’arquitectura del maó; 39. El ferro, el vidre i l’arquitectura del ferro; 40. Renovació de l’arquitectura al tombant del segle: ‘Art Nouveau’.

El món contemporani (segle XX)

41. Ciutat jardí i ciutat industrial; 42. El ciment i el naixement de l’arquitectura del ciment armat; 43. Amèrica; 44. Renovació de l’arquitectura al tombant de segle: naixement de l’ ‘arquitectura moderna’; 45. L’arquitectura del període d’entreguerres; 46. Residència i ciutat; 47. Perspectives de canvi per a la construcció; 48. Generalització de les idees del Moviment Modern; 49. La crisi dels anys 1960/1970 i les seves repercussions; 50. Arquitectura, construcció i ciutat, avui.

 

Bibliografia general

FRAMPTON, Kenneth: Història crítica de l’arquitectura moderna. Gustavo Gili S.A. Barcelona, 1991.
KOSTOF, Spiro: Historia de la arquitectura (3v.) Alianza Editorial S.A. Madrid, 1988.
MAMBRIANI, Carlo; ROSELL, Jaume; TACCA, Alda: Arquitectura, construcció i ciutat en la història d’occident: 1.El món antic. Veure web
ROSELL, Jaume: Arquitectura, construcció i ciutat en la història d’occident. 2.El món medieval. Veure web

 

Beatriz Zamora Mur, 2009